top of page

KONFIRMATIONEN + FADDERINFO

"För den som döpts som barn blir konfirmationen ett tillfälle till ett personligt avgörande."

Facefooto.se-9230.jpg

* För att börja den tvååriga förberedelsen inför Konfirmationen måste du ha fyllt eller ska fylla 13 samma år.

För vidare information om förberedelsen läs på denna hemsida om undervisning och katekes.

* För att undervisningen ska ha någon som helst betydelse ska du vara en praktiserande katolik, dvs. gå i Mässan på söndagar och stora högtider samt bikta dig regelbundet (minst en gång per år).

* Inför själva konfirmationen ska du presentera för konfirmationsläraren ett dopintyg från den församling du är döpt i. Är du döpt i vår församling går du till sekreteraren på expeditionen och ber om ett dopintyg. Om du bor i vår församling ska du också vara registrerad i vår församlings medlemsregister.

* Tänk i god tid på det konfirmationsnamn du vill ha. Det ska vara namnet på ett helgon som du särskilt vill ha som förebedjare och som du anser kan inspirera dig till ett äkta kristet liv. För en kvinna ska det vara ett kvinnligt helgon och för en man ett manligt helgon. När du konfirmeras kommer du att kallas vid det namnet under själva Mässan då du blir smord med krisma.

* Du ska ha en konfirmationsfadder, som inte behöver vara din dopfadder. Konfirmationsfadder ska vara praktiserande katolik och konfirmerad. Kommer faddern från annan församling ska intyg visas från dennes kyrkoherde att han eller hon får bli fadder. För en konfirmand som är man gäller en manlig fadder och för en kvinnlig konfirmand en kvinna. Vid själva konfirmationen kommer faddern fram med konfirmanden, lägger höger hand på konfirmandens högra axel och med vänster hand visar upp lappen med konfirmationsnamnet för biskopen eller prästen som konfirmerar i hans ställe.

* I vår församling använder vi församlingens vita dräkter som klädsel under själva konfirmationen.

* Är du vuxen och ännu inte konfirmerad tar du kontakt med kyrkoherden som ordnar med din förberedelse och själva konfirmationen. Inför äktenskapets sakrament ska du vara konfirmerad, ta därför kontakt med kyrkoherden i god tid. Se mailadress i månadsbrevet.

Konfirmationen: About Us
Facefooto.se-9002.jpg

KYRKOHERDEN HAR ORDET

Kära ungdomar,


För vissa är förberedelsen inför Konfirmationen ett välkommet steg inför vuxenlivet,
för andra bara ett ”måste”, för att föräldrar och andra vill det.


Som kyrkoherde hoppas jag att du själv inser vilken gåva detta sakrament är från Gud genom Kyrkans förmedling.

I Bekräftelsens Sakrament, som vi i Katolska Kyrkan oftast kallar Konfirmationen, ges den Helige Ande på nytt och förstärker
det band som finns mellan Gud och dig genom dopet. I dopet blev du ett tempel, en kyrka, för Gud.
Men bara genom att den Helige Ande får ”utrymme” kan detta tempel bli levande och bära den frukt som berikar dig och alla
du möter i ditt liv och samtidigt hjälpa dig att nå fram till målet: det Eviga livet.

Jag hoppas verkligen att du tar den här chansen att fördjupa dig i den kristna katolska tro som du fått som gåva.

Ge den här förberedelsen en chans. Kanske öppnar den nya infallsvinklar i tron. Var inte rädd att ställa frågor.
Bara de som frågar kan få svar och utvecklas.

En sak som är mycket viktig och det är att bygga relation och det är det vi försöker göra i kyrkan: Bygga en stark kärleksrelation till Gud, för det är just detta han inbjuder oss till. Du måste tala med Gud dagligen om det ska bli en vänskap. Mässan på söndagar är av fundamental betydelse för att din tro ska leda någonvart. Att gå i konfirmandundervisning utan att gå i Mässan är helt meningslöst.
Det är som att gå till en måltid utan att äta.


Guds välsignelse över er tvååriga förberedelse inför Bekräftelsens Sakrament.
Må den Helige Ande forma er till ett helgat liv i Herrens tjänst och gemenskap.


Er kyrkoherde, Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

Facefooto.se-9499 (1).jpg

UR KATOLSKA KYRKANS LILLA KATEKES:

265. Vilken plats intar konfirmationen i Guds frälsningsplan?

I det gamla förbundet förkunnade profeterna att Herrens Ande skulle komma över Messias som man väntade på och över hela det messianska folket. Hela Jesu liv och sändning försiggår i fullständig gemenskap med den Helige Ande. Apostlarna tar emot den Helige Ande på pingstdagen och förkunnar “Guds stora gärningar” (Apg 2:11). De förmedlar gåvan, samme Ande, åt de nydöpta genom att lägga händerna på dem. Under seklernas gång har kyrkan fortsatt att leva av Anden och meddela honom åt sina barn.    

(KKK 1285-1288,1315)

266. Varför kallas detta sakrament krismasmörjelse eller konfirmation?

Det kallas krismasmörjelse (i de orientaliska kyrkorna smörjelse med det heliga myron) på grund av sin väsentliga rit som är smörjelsen. Det kallas konfirmation därför att det bekräftar och förstärker dopets nåd.

(KKK 1289)

267. Vilken är den väsentliga riten i konfirmationen? 

Den väsentliga riten i konfirmationen är smörjelse med det heliga krismat (olivolja blandad med balsam som vigts av biskopen). Den sker genom att den som förrättar konfirmationen lägger handen på konfirmandens huvud och uttalar de sakramentala ord som tillhör denna rit. I den västliga delen av kyrkan görs denna smörjelse på konfirmandens panna med orden: “Tag emot inseglet på den Helige Ande som blir given åt dig”. I de orientaliska kyrkorna av bysantinsk rit görs smörjelsen också på andra kroppsdelar med formuleringen: “Inseglet på den Helige Ande”.

(KKK 1290-1301, 1318, 1320-1321)

268. Vilken verkan har konfirmationen?

Konfirmationens verkan är den Helige Andes utgjutande på ett särskilt sätt, i likhet med vad som skedde den första pingstdagen. Detta utgjutande präglar in ett outplånligt sigill i själen och medför att dopets nåd växer till; det får den konfirmerade att rota sig djupare i barnaskapet hos Gud; det förenar honom eller henne fastare med Kristus och hans kyrka; det förstärker den Helige Andes gåvor i själen; det ger särskild kraft för att kunna vittna om den kristna tron.

(1302-1305, 1316-1317)

269. Vem kan ta emot detta sakrament?

Den som redan är döpt kan och skall ta emot det en enda gång; för att kunna ta emot det på ett verksamt sätt bör man vara i nådens tillstånd.

(KKK 1306-1311, 1319)

270. Vem förrättar konfirmationen?

Den ursprunglige förrättaren av detta sakrament är biskopen. På detta sätt framträder bandet som förenar den krismasmorde med kyrkan i hennes apostoliska dimension. När det är en präst som meddelar detta sakrament - vilket vanligtvis sker i östkyrkan och i särskilda fall också i västkyrkan - uttrycks förbindelsen med biskopen och kyrkan av prästen, biskopens medarbetare, och av det heliga krismat, som är vigt av biskopen själv.

(KKK 1312-1314)

Katolska Kyrkans Katekes finns på nätet på svenska och övriga språk:

http://www.vatican.va/archive/compendium_ccc/documents/archive_2005_compendium-ccc_sv.html

Konfirmationen: Programs
hålla händer
Facefooto.se-9230.jpg

FADDERINFO

Till Konfirmationsfaddrarna

Att bli utsedd av en konfirmand att bli dess fadder är en glädjande och hedrande uppgift. Att vara fadder till någon är ingen ”dekorativ” uppgift, så att det ska se högtidligare ut vid konfirmationen. Fadderskapet har funnits i hela kristendomens historia och dess åtagande ger faddern ett speciellt uppdrag:

  • Att vara förebedjare

  • Att vara föredöme

  • Att bevittna och bekräfta


Den som är dopfadder (eller gudföräldrar) vet att faddern ska hjälpa föräldrarna i deras uppgift att uppfostra barnen med goda råd etc. för att de ska kunna utvecklas på bästa sätt i den kristna katolska tron och enligt Urkyrkan (dvs. de första kristna) hade faddrarna hela ansvaret för det döpta barnet de var fadder för i den händelse barnets föräldrar skulle falla bort.

En KONFIRMATIONSFADDER har en något annorlunda uppgift: han eller hon ska här bevittna den nåd som blir förmedlad i Sakramentet av biskopen (eller i undantag av kyrkoherden) och i församlingens namn bekräfta att konfirmanden nu blivit ”myndig” i Kyrkan.

I den katolska konfirmationsritualen ställs inga frågor till konfirmanderna om den kristna trons innehåll mm. utan höjdpunkten i akten är handpåläggningen, som är den äldsta av alla vigningshandlingar i Kyrkan och samtidigt den viktigaste då biskopen och närvarande präster efter honom nedkallar Guds nåd (dvs. hjälp och styrka) över konfirmanden och sedan smörjer med Krisma, som är den heliga oljan som biskopen vigt under Stilla veckan i domkyrkan. När han smörjer konfirmanden på pannan med Krismaoljan säger han: Ta emot inseglet på den Helige Ande som blir given åt dig”. Dessa båda handlingar – handpåläggningen och smörjelsen – har redan gjorts av prästen eller diakonen vid Dopet och det som sker vid Bekräftelsen (även kallat Konfirmationen) vill från Kyrkans sida säga konfirmanden att det som redan har förmedlats vid Dopet det vill Kyrkan nu ytterligare förstärka så att han eller hon styrkt av Herrens nåd alltid kan vara redo att kämpa ”trons goda kamp”.

Att kämpa mot det onda i livet som vill bryta ner det gudomliga livet i oss kan vi inte göra själva, vi behöver varandra, och som konfirmationsfadder har du fått av Kyrkan uppgiften att stödja den nykonfirmerade i hans eller hennes liv som kristen genom din bön (förbön) och genom att visa genom ditt liv att den kristna tron är en stabil grund att stå på (föredöme).

När du under själva konfirmationen håller din högra hand på konfirmandens högra axel under det att biskopen smörjer konfirmandens panna med den heliga oljan lova då dig själv, konfirmanden och Herren att du kommer att följa denne man eller denna kvinna under resten av ditt liv med din speciella hågkomst i bönen varje dag. Lova också inom dig själv att du kommer att bistå med all hjälp du kan för att han eller hon inte ska komma bort från Herrens Kyrka, därför att det är i Kyrkan som vi troende har vårt verkliga andliga hem så länge vi är pilgrimer här i världen.

Om du gör detta kommer ditt fadderskap verkligen bli meningsfullt och bära frukt både för konfirmanden och för dig. Må den Allsmäktige Guden välsigna ditt åtagande som fadder.

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

Kyrkoherde

Konfirmationen: Welcome
bottom of page