top of page

GRUPPER OCH ANDLIGA RÖRELSER

För ett andligare liv och starkare gemenskap

KATEKETERNA

är frivilliga församlingsmedlemmar som vill ge föräldrar stöd med undervisning i den katolska tron. Kateketerna undervisar två gånger i månaden på lördagar och utövar denna tjänst under kyrkoherdens ledning.
Ansvarig är kyrkoherden.
För information kontakta: Kyrkoherden genom mail eller församlingens sekreterare per telefon/mail

MILITIA IMMACULATAE (MARIE HÄRSKARA)

är en världsvid andlig mariansk rörelse som grundades av S:t Maximilian Maria Kolbe tillsammans med några medbröder på vårt prästseminarium Via San Teorodor 42 i Rom år 1917. MI upprättades i vårt stift år 1993.

MI:s grund är vigningen till den Obefläckade Jungfrun och målet är att genom vigningen till Immaculata delta i Kristi Rikes utbredande.

Man blir medlem genom att:

A) ge sitt namn till MI:s nationella säte (hos Gråbröderna i Jönköping), eller

B) genom en upptagningsceremoni av MI:s kyrklige assistent eller en av honom delegerad präst.

Medlemskap i MI är reserverat för katoliker (dock inte för dem som trätt ur Katolska Kyrkan).

Åtagandet som medlem är att dagligen be vigningsakten till Immaculata som skrevs av Helige Maximilian Maria samt att bära den s.k. Mirakulösa Medaljen (som uppenbarades i Paris 1830) som ett tecken på denna vigning.

Möten organiseras men ingen medlem är förpliktad att delta i dessa. Det är Militian ”MI-gruppen” som är stommen på de s.k. andliga dagarna som jag som kyrkoherde organiserar varje månad.

MI-medlemmarnas konkreta apostolat i Sverige är att i grundarens anda ge stöd, genom bön och frivilligt ekonomiskt bidrag, till Ave Maria Publikationers mission att gratis dela ut bönböcker och andlig litteratur i landet (över 30 000 böcker har hittills delats ut).

Man kan läsa mer om MI bl.a. på hemsidan:

http://www.consecration.com/

Ansvarig: Kyrklig Assistent MI Sverige.

För information och anmälan till MI kontakta: Kyrkoherden genom mail eller post

JOSEFSBRÖDRASKAPET (FÖRBÖNSRÖRELSE FÖR DÖENDE OCH SJÄLARNA I SKÄRSELDEN):

År 1913 grundade i Rom den Salige Luigi Guanella en förbönsrörelse för de döende och för de avlidnas själar. Denna världsvida andliga rörelse har sedan den 18 maj 2001 i vårt land sitt säte hos Gråbröderna (Conventualfranciskanerna) i Jönköping. Målet är att vörda och hylla den Helige Josef, de döendes Skyddshelgon och viga sig till honom samt att be för alla döende i världen. Man blir medlem genom inskrivning i Josefsbrödraskapets register hos Gråbröderna. Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv, som är den nationellt ansvarige för brödraskapet, gör vid detta tillfälle en vigning till den Helige Josef av den nya medlemmen. Ett medlemsbevis skickas efteråt. Medlemskap står öppet för alla, oberoende av samfundstillhörighet. ’Brödraskap’ är lika med ’andligt syskonskap’ och står därmed öppet för både män och kvinnor.
Åtagandet som medlem är att dagligen be den lilla förbönen (den s.k. ”Korstågsbönen”) som skrevs av Salige Luigi Guanella:
Helige Josef, fosterfar till Jesus Kristus och sann brudgum till den Saliga Jungfrun Maria, be för oss och för de döende denna dag och natt. Amen.
Josefsbrödraskapet har inga organiserade möten. Ett flertal medlemmar bär den s.k. Josefsnålen som kännetecken.
För information och anmälan till Josefsbrödraskapet kontakta: Kyrkoherden genom mail eller post

JESUSBARNETS AV PRAG HEDERSVAKT (ÄRAR JESU BARNDOM GENOM FÖRBÖN FÖR BARN OCH INSAMLING FÖR BARNHEM).

Sedan år 2002 har Gråbröderna i sitt kapell en kopia av det berömda s.k. Undergörande Jesusbarnet av Prag (ännu en kopia har genom församlingsmedlemmars försorg ställts i vår kyrka) och en vänkrets har vuxit fram kring denna mycket vördade staty. Den s.k. Hedersvakten har grundats för att hylla och tacka Herren för att Han blev en av oss. Hedersvaktens särskilda festdag är Epifania – Herrens Uppenbarelse – den 6 januari som firas med Kristi Konungsliga Procession (Pragprocessionen) med Jesusbarnets staty.
Man blir medlem genom att ge en penninggåva, vilken utgör medlemsavgiften, till Jesusbarnets ära. Denna gåva går oavkortat till något barnhem eller till verksamhet bland fattiga barn. Hittills har behövande barn i Polen, Vietnam, Indien, Vitryssland och Peru fått ekonomisk hjälp genom Hedersvakten. Medlemskap förnyas varje år genom att man ger en valfri gåva till Hedersvakten. Medlemsbevis skickas när gåvan kommit in. Medlemskap står öppet för alla, oberoende av samfundstillhörighet.
Åtagandet som medlem är att hylla Kristus, vårt hjärtas Konung genom att:
- helst dagligen be den mycket kända av Guds Moder uppenbarade bönen till Jesusbarnet med intentionen för alla familjer, barn i svårigheter och för de ofödda barnen.
- uppmärksamma den 25:e varje månad (Jesusbarnets månadsdag), förslagsvis ber man Jesusbarnets Rosenkrans denna dag.
Inga organiserade möten anordnas, förutom det högtidliga firandet den 6 januari (Pragprocessionen) hos Gråbröderna i Jönköping.    
Ansvarig: Ordförande i Jesusbarnets av Prag Hedersvakt
Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv
För information kontakta: Kyrkoherden genom mail eller församlingens sekreterare per telefon/mail

Grupper och Andliga rörelser: CV

CARITAS-JÖNKÖPING:

ger stöd för medmänniskor i nöd både inom vårt land och ute i världen.

Ansvarig: Maria Carelli Martinsson
Mail: caritasjonkoping@hotmail.com

NEOKATEKUMENAL VANDRING OCH MISSIO AD GENTES:

Vandringen startades i Spanien på 1960-talet av Kiko Argúello och har varit verksam i vår församling i några år nu. Det är Pater Arkadiusz Skodowski OFMConv som tillsammans med kateketerna Marco och Simona Musicanti från Trelleborg samt Giuseppe och Guiseppina Dei Campielisi från Göteborg har ansvaret.

För firandet av Eukaristi i Huskvarna (Smedbyn) på lördagar kontakta Pater Arkadiusz Skodowski.

Hemsida på olika språk: http://www.camminoneocatecumenale.it/.

På svenska på Stockholms Katolska Stifts hemsida: http://www.katolskakyrkan.se/1/1.0.1.0/599/1/

JUK (JÖNKÖPINGS UNGA KATOLIKER)

är en svenskspråkig grupp efter konfirmationsåldern från flera olika nationella grupper. Anslag finns oftast även på anslagstavlan vid kontoret.

Alla är välkomna!
Vanessa Toma Vanessa.toma@hotmail.se

TRÄFFAR OM SAMTAL OM KATOLSK TRO (ONSDAGAR)

Mässa 12:00, Gemenskap och samtal 12:30 med enklare servering i S:ta Clarasalen. Oftast två gånger per månad

Organiseras av Caritas Jönköping och Studieförbundet Bilda

Maria Carelli Martinsson

caritasjonkoping@hotmail.com

Grupper och Andliga rörelser: CV

ANDLIG ADOPTION (FÖRBÖN FÖR OFÖDDA BARN

På 1950-talet uppmanade Ärkebiskop Fulton Sheen (1895-1979) i USA de kristna att andligen adoptera ett ofött barn. Ärkebiskopen uppmanade till bön för ett okänt barns liv, så att det inte skulle bli aborterat utan få fortsätta att leva. Fenomenet med s.k. andlig adoption har funnits länge i Kyrkan. Vanligast var att andligen adoptera (dvs. be och offra särskilt för) missionärer och präster. Men det verkliga uppsvinget för andlig adoption kom med Ärkebiskop Sheens kampanj för ofödda barn. Detta har spridit sig över hela världen och i vår församling var det Pater Rafal Zarzycki OFMConv som började med en adoptionsgrupp som offentligt under Mässan avlade adoptionslöftet att be för ett okänt barn under nio månader. Detta har sedan upprepats flera gånger.
Man blir medlem i den Andliga Adoptionens världsvida gemenskap genom att enskilt eller tillsammans med andra börja be den andliga adoptionsbönen (som man ber under nio månader):
Herre, Jesus Kristus, genom Din Moder Maria som födde Dig med kärlek och den Helige Josef som efter Din födelse beskyddade Dig, ber jag för detta ofödda barn, som jag andligen har adopterat och som hotas av abort. Jag ber för föräldrarna till detta barn. Ge dem kärlek och mod att låta barnet födas, så som Du själv har bestämt. Amen.
Jesus, Maria och Josef, jag älskar Er av allt mitt hjärta. Jag ber Er att rädda livet på detta okända barn, som nu hotas av abort och som jag andligen har adopterat. Amen.
Dagligen under nio månader be en dekad (1 Fader vår, 10 Var hälsad Maria, 1 Ära vare Fadern) för detta ofödda barns liv.
Samt att dagligen göra ett frivilligt offer för detta barns räddning (exempelvis avstå från något man tycker om etc.).
Om man av någon anledning inte har uppfyllt detta åtagande en dag ska man uppfylla detta så fort man kan (dvs. man ber på en dag lika många gånger som man har försummat sin förpliktelse).
Vill du bilda en grupp som tillsammans börjar den andliga adoptionen ett visst datum så kontakta kyrkoherden genom mail.

FÖREBEDJARNA:

Under Jesu Heliga Hjärtas månad (juni) Jubelåret 2000 överlämnade jag en lista på förbönsämnen till olika församlingsmedlemmar i Jönköping. Föga anade vi att denna lista skulle gå runt i snart hela landet och förfrågan om förbön skulle komma från Sveriges och våra grannländers alla hörn. Man kan säga att det har utvecklats till en andlig rörelse. Målet är att genom aktiv förbön för Kyrkan och världens alla förbönsämnen visa kärlek och uppskattning till Jesu Heliga Hjärtas kärlek för oss. Man blir ”medlem” genom att börja be Förebedjarnas dagliga bön. Inget medlemsregister eller några organiserade möten finns. Man upphör att vara medlem när man inte längre ber någon av de föreslagna bönerna enligt gruppens intentioner. Detta andliga medlemskap står öppet för alla, oberoende av samfundstillhörighet. Åtagandet som medlem är endast att dagligen be enligt de intentioner som kommer in till Förebedjarna (genom Gråbröderna). Förslag till böner för Förebedjarna finns i särskilt häfte i kyrkans hall.
Ansvarig: Andlig ledare för Förebedjarna
Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv
För information kontakta: Kyrkoherden genom mail eller församlingens sekreterare per telefon/mail

LAUDAMUS TE – FÖRSAMLINGENS KYRKOKÖR

Guds Försyn gav oss Kristina Sebastjan som tillsammans med sina starkt engagerade föräldrar gav nytt liv åt församlingens körverksamhet.

Körens namn, Laudamus Te, kommer från Kyrkans främsta hymn Te Deum och betyder ”Vi lovar Dig”. Om det stämmer som den Helige Kyrkofadern Augustinus lär ha sagt att ”den som sjunger ber två gånger”, ja då borde det vara mycket attraktivt att få vara med i kören.

Ni som vill pröva att sjunga i kör, kontakta vår organist och kantor Kristina i samband med söndagens Högmässor eller kom till övningarna på måndag kväll i S:t Antoniusrummet.

För information kontakta: Kyrkoherden genom mail eller Kristina Sebastjan  kristina_sebastjan@hotmail.com

ÉQUIPES NOTRE-DAME - VÅR FRUS TEAM - (END)

är en internationell rörelse av "andlighet för äktenskapet" som samlar kristna par som förenas av sakramentala äktenskap; och som önskar att tillsammans med andra par, det fördjupa sig i äktenskap nåd. END grundades av Fader Henri Caffarel (1903-1996) i Frankrike 1947 och har spridit sig till över 10.000 team i 75 länder över hela världen. END är en lekmannarörelse officiellt erkänd av Heliga Stolen enligt det Påvliga rådet för lekmän. Ett "team" är en grupp av fem till sju gifta par och en andlig rådgivare som träffas en gång i månaden för att dela, be och diskutera utmaningar att leva ett kristet äktenskap och liv. Par använder en beprövad form av gemenskap för att tillgodose deras behov och önskemål att allt närmare i kärlek och tro, genom Équipes Notre-Dame, och i denna process upptäcker de stöd för varandra och för deras äktenskap. Är du intresserad kontakta:

Katarzyna och Konrad Filipowicz

070 726 62 91

endjkpg@gmail.com 

Grupper och Andliga rörelser: CV

ROSENKRANSGRUPPEN

är några lekmän inom vår församling som tar ansvaret för att Rosenkransen bes före Mässorna. Kommer du några gånger så känner du igen dem. Det är trogna och kära ansikten som sällan saknas i våra kyrkbänkar, söndagar som vardagar!

Och de gör som medborgarna i Himlen: de väntar på just att du ska komma och be tillsammans med dem!

Kom ihåg: Den som är i nådens tillstånd när Rosenkransen bes tillsammans offentligt (dvs. i kyrkan) kan erhålla fullständig avlat var gång!

Roger och Glenda Olson La Fleur  gleroinc@hotmail.com

Eller:

husmor Gunilla Ronquist  gunilla_ronquist@msn.com

ERITRIANSKA ROSENKRANSGRUPPEN samlas för bön och gemenskap varje lördag kväll kl. 17.00 i S:t Nicolausrummet.

FRANCISKANSKA SEKULARORDEN ”OFS”

är en del av Franciskanorden som vuxit till en stark grupp på bara några år. De fördjupar sig i S:t Franciskus andliga arv och hjälper varandra att leva som kristna enligt en franciskansk livsstil.

I vår församling har S:ta Claras Fraternitet sin hemvist.

En folder finns vid stora anslagstavlan (vid kontoret) om OFS-gruppen med kontaktlista.

Franciskanska Sekularordens hemsida ger viktig information: http://www.sekularfranciskan.se/

För information se OFS särskilda broschyr i hallen.

Filip Bertilsson 036 71 33 11

filip-bertilsson@hotmail.com

STUDENTGRUPPEN ”CUPERTINO”

ansvarig: P. Wladek Mezyk OFMConv (English), Mässor på engelska, reträtter och utflykter.

STÄNDIG BÖN FÖR ÄKTENSKAP OCH FAMILJ

Pater John Doherty, Redemptoristpräst från Irland, startade rörelsen Ständig bön för äktenskap och familj. Denna rörelse finns spridd över hela världen. Den svenska avdelningen har egen hemsida där man kan få vidare information: http://standigbon.blogspot.se/

Nuvarande samordnare i vår församling är Lidia Kulig som kortfattat skriver att: Vi som är med ber på egen hand under sin timme den 28:e varje månad. Det är så rörelsen fungerar, att man ber själv där man är under en bestämd individuell timme på dygnet.

Den 28:e varje månad är förbönsdag för äktenskap och familj i vår församling. Du som är intresserad att gå med i förbönsgruppen kontakta: församlingens sekreterare per telefon/mail

Grupper och Andliga rörelser: CV

KARMELS SEKULARORDEN (TREDJE ORDEN):

Karmelitordens spiritualitet har alltid varit mycket uppskattad och älskad på våra breddgrader alltsedan Katolska Kyrkan börjat sin utåtriktade verksamhet igen i vårt land på 1900-talet. I Sverige fick vi en stor andlig gestalt genom Pater Wilfrid Stinissen (1927-2013), som väglett många troende till ett innerligare liv i Kristus på bönens och överlåtelsens väg. Broder Wilfrid var också ledare för lekmannagrenen inom Karmelitorden. Diakon Göran Fäldt är ansvarig i vår församling för denna grupp.

Läs även om Karmels Sekularorden på nätet på Karmels hemsida: http://sekularkarmel.se/sekularorden.html

GEMENSKAPEN 25 +

”Såsom i himmelen, så ock på jorden”

En gemenskap för gifta och ogifta.


”Där Anden får komma in, där börjar människorna söka sig till varandra, där håller de ihop. Ju mer du öppnar dig för Anden, desto mer öppnar Han dig för gemenskapen med dina medmänniskor.”

Ur Idag är din dag, P. Wilfrid Stinissen OCD


Välkomna till träff en gång i månaden efter söndagsmässan S:t Antoniusrummet. Se månadsbrev.
Kontakta Kyrkoherden för frågor.

S:T MAXIMILIANS VÄNNER:

Under augusti 2013 öppnades i vår församling S:t Maximilians bok- och presentaffär i den nybyggda delen av kyrkan. S:t Maximilian Maria Kolbe (1894-1941) var en nytänkare i Kyrkan vad gäller evangelisation. Han ansåg att till och med en enkel katolsk almanacka eller liten bönbok kunde hjälpa till att sprida Kristi evangelium på något sätt, om så bara genom att vara en påminnelse om Gud. Påminnelser om Gud har vi rätt gott om i vår butik, av alla de slag, från katolsk litteratur till ikoner och rosenkransar i mängder. Det har visat sig vara mycket uppskattat både bland våra församlingsmedlemmar samt besökare utifrån att vi nu har denna butik men vi behöver fler medarbetare till ”S:t Maximilians Vänner” som kan hålla butiken öppen på helger och vid högtider.

Du som kan tänka dig att hjälpa till lite då och då kontakta Gunilla Ronquist (som brukar stå i butiken efter Högmässor) eller kontoret.

I butiken har även S:t Franciskus bokhörna och Caritas-Jönköping försäljning av böcker och handarbeten mm. Kom och se!
Gunilla Ronquist, gunilla_ronquist@msn.com

BARNENS KYRKA

bildades 2016 av några föräldrar till mindre barn i kateketundervisningen. Det är olika former av aktiviteter (allt från bakning, skattjakt, bowling, plantera buskar och träd…) Detta har tyvärr avsomnat men är ni några föräldrar som vill starta upp detta igen kontakta: församlingens sekreterare per telefon/mail

SOCIETAS SANCTE MICHAEL ARCHANGELE

Helige Ärkeängeln Mikaels Sällskap. Ett sällskap för katolska män som vill tjäna Kyrkan på olika sätt.

Tomas Trennelius

tomas.trennelius@gmail.com

Grupper och Andliga rörelser: CV

För att fullgöra vårt uppdrag att ”utbreda Kristi Rike på jorden” gäller det att vara aktiv!

Delta i någon eller några av de verksamheter som vår församling erbjuder.
Kanske har du andra förslag på grupper och aktiviteter.
Tala med kyrkoherden.
Men framför allt:
Sitt inte och rulla tummarna hemma framför TV:n!
Vill du fördjupa dig i Kristi efterföljelse och bli en mer aktiv apostel för Herren:
delta mer regelbundet i Kyrkans gudstjänster
ägna mer tid åt personlig bön och andlig läsning
bli en mer levande medlem i den synliga gemenskapen genom deltagande i olika grupper

Grupper och Andliga rörelser: Om oss

KONTAKTA FÖRSAMLINGEN

Klostergatan 70 B, 553 35 JÖNKÖPING
Församlingssekreterare: Iwona Moszczynska

036-120657

Tack för ditt meddelande!

Grupper och Andliga rörelser: Contact
bottom of page